Sep 17, 2013

yaSalam يا سلام: DNA MALA'yu . . .

yaSalam يا سلام: DNA MALA'yu . . .: by   JamaliahYusof yacob  . . . Wahai manusia,  (ingatlah) Akulah ^DUNIA pada kaum kanan v  7 , Akulah kaum-kaum Ha...
Post a Comment